Lista obieralnych bloków dla kierunku

Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące bloków obieralnych oferowanych przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Mogą Państwo również zapoznać się z

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów w systemach przemysłowych K25.1 Tematyka bloku obejmuje problematykę współczesnych systemów akwizycji i przetwarzania informacji pomiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ich realizacji. Poruszone zostaną kwestie związane z dokładnością procesu przetwarzania sygnałów oraz dotyczące wybranych metod ich analizy.
Analiza termiczna układów elektronicznych K25.2 Problemy termiczne są jedną z najczęstszych przyczyn awarii układów elektronicznych. Na zajęciach przekazana zostaje wiedza na temat procesów generacji, transportu i odprowadzania ciepła w układach mikroelektronicznych oraz sposobów modelowania matematycznego ww. procesów, co umozliwi obliczenie rozkładu temperatury stosując analityczne i numeryczne metody rozwiązywania równania przewodnictwa cieplnego, zarówno dla modeli termicznych o stałych rozłożonych, jak i modeli o stałych skupionych. Ponadto omówione zostaną też podstawowe metody pomiaru temperatury układów elektronicznych oraz podstawy fizyczne zjawiska promieniowania termicznego i problematykę pomiarów temperatury ciał w podczerwieni.
Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne - K25.3 Celem bloku jest przekazanie studentowi umiejętności efektywnego oraz kompletnego projektowania i syntezy scalonych analogowych i cyfrowych bloków funkcyjnych na poziomie schematu elektrycznego oraz topografii w podłożu półprzewodnikowym. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dostarcza najważniejszych umiejętności wymaganych dla rozpoczęcia kariery zawodowego projektanta układów i systemów scalonych. W trakcie zajęć studenci pracują z oprogramowaniem stanowiącym standard w przemysłowym projektowaniu układów scalonych. Mają także dostęp do nowoczesnych technologii projektowych.
Analogowo-cyfrowe scalone systemy mieszane - K25.4 Celem bloku obieralnego jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie specyfiki i problemów, jak i dającej umiejętności efektywnego projektowania specjalizowanych podukładów scalonych. Program bloku obejmuje projektowanie zarówno bloków funkcyjnych z pogranicza układów analogowych i cyfrowych, jak i całych systemów analogowo-cyfrowych na wspólnym podłożu półprzewodnikowym. Student nabywa także umiejętność uwzględniania i minimalizacji skutków ograniczeń ze strony specjalizownaych procesów wytwarzania struktur półprzewodnikowych, przy wykorzystywaniu ich do projektowania układów mieszanych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania projektanckiego.
Aplikacje w językach zorientowanych obiektowo K25.25 Blok ma za zadanie przygotować wszystkich biorących udział w zajęciach do wdrożenia się w nowoczesne techniki programowania stosowane w komercyjnych rozwiązaniach rynkowych. Program zajęć dobrany jest w takiej formie by wykorzystać i uzupełnić umiejętności programowania nabyte już wcześniej przez uczestników i na ich podstawie budować zdolności ich praktycznego wykorzystania.
Doskonalenie impulsowych układów mocy K25.22 Blok podejmuje zaawansowane zagadnienia z dziedziny układów przetwarzania energii elektrycznej. Odpowiada na pytanie, jak projektować przekształtniki o wyższej sprawności i współczynniku mocy, niższym poziomie zaburzeń, większej kompatybilności elektromagnetycznej i niezawodności. Pokazuje, jak osiągać te cele poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych materiałów i elementów, nowych rozwiązań układowych, dedykowanych układów cyfrowych, współczesnych przyrządów i technik pomiarowych, a także symulacji komputerowej.
Implementacja algorytmów CPS w systemach wbudowanych 2 K25.31 Tematyka bloku związana jest z implementacją algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach wbudowanych. Osoby biorące udział w zajęciach będą miały możliwość zapoznania się z budową platform sprzętowych systemów wbudowanych, jak również zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu metod i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W tym zakresie szczególny nacisk położony będzie na przetwarzanie sygnałów graficznych i akustycznych.
Implementacja algorytmów CPS w systemach wbudowanych K25.5 Tematyka bloku związana jest z implementacją algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach wbudowanych. Osoby biorące udział w zajęciach będą miały możliwość zapoznania się z budową platform sprzętowych systemów wbudowanych, jak również zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu metod i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W tym zakresie szczególny nacisk położony będzie na przetwarzanie sygnałów graficznych i akustycznych. 
Impulsowe układy zasilające K25.35 Blok ten poświęcony jest współczesnym elektronicznym układom zasilającym, bez których nie może się obejść żadne nowoczesne urządzenie. Koncentruje się on na najbardziej powszechnej klasie układów – impulsowych przetwornicach prądu stałego (DC/DC). Wychodząc od budowy i działania obwodów mocy, porusza również zagadnienia związane ze stosowanymi w nich komponentami półprzewodnikowymi i biernymi,  a także analogowymi i analogowo-cyfrowymi układami sterowania.
Impulsowe układy zasilające K25.35
Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej K25.6 Zagadnienia związane z zastosowaniami elektroniki w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem techniki cyfrowej oraz mikroprocesorowej. Zastosowania mikroprocesorów, mikrokontrolerów i komputerów w przemyśle, sterowniki programowalne PLC. Wybrane układy cyfrowego sterowania w energoelektronice.
Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA 2 K25.30 Zagadnienia związane z zastosowaniami elektroniki cyfrowej w przemyśle: komputery i sterowniki przemysłowe PLC, ich programowanie i praktyczne zastosowania. Zastosowania i programowanie pakietów do komputerowej wizualizacji i nadrzędnego sterowania SCADA. Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem: pakiety MES i ERP. Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I.
Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA K25.7 Zagadnienia związane z zastosowaniami elektroniki cyfrowej w przemyśle: komputery i sterowniki przemysłowe PLC, ich programowanie i praktyczne zastosowania. Zastosowania i programowanie pakietów do komputerowej wizualizacji i nadrzędnego sterowania SCADA. Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem: pakiety MES i ERP.
Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych K25.8 We współczesnej elektronice zaprojektowanie dowolnego układu elektronicznego nieodłącznie związane jest z fazą modelowania, symulacji i weryfikacji proponowanych rozwiązań. Blok przybliża tę tematykę prezentując współcześnie stosowane techniki i metody symulacji, a także ucząc obsługi wybranych narzędzi komputerowych. Omawiane są modele elementów elektronicznych, ich ograniczenia i praktyka wykorzystania, jak również sposoby analizy matematycznej.
Nowoczesne aplikacje dla komputerów PC K25.36 Blok stanowi kontynuację bloków K25.24 i K25.25 z I stopnia studiów. Nacisk położony jest na wykorzystanie możliwości współczesnych komputerów PC w tworzeniu oprogramowania (systemy wieloprocesorowe, programowanie grafiki, interakcja z urządzeniami peryferyjnymi). Kontynuowane jest omawianie platformy .NET i języka C#. Istotnym elementem jest także wprowadzenie do tworzenia aplikacji rozproszonych.
Nowoczesne mikrosystemy scalone K25.9 Blok zawiera dwa przedmioty poświęcone modelowaniu, projektowaniu oraz testowaniu mikromaszyn i mikrosystemów scalonych. Zawierają one przegląd współcześnie projektowanych czujników mikromaszynowych wielkości nieelektrycznych, będących głównym elementem mikrosystemów. Modelowanie z wykorzystaniem wiodących pakietów symulacyjnych takich jak ANSYS umożliwia studentom zrozumienie zagadnień dotyczących współczesnych sensorów półprzewodnikowych i ich zastosowanie w mikrosystemach. Ważnym, omawianym zagadnieniem są również układy przetwarzania i przesyłania danych bez których żaden mikrosystem scalony nie mógłby funkcjonować.
Pakiety CAD CAM EDA K25.10 Podstawowym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów projektowania i realizacji układów elektronicznych. Tematyka bloku obejmuje zarówno omówienie stosowanych współcześnie podzespołów elektronicznych (typy, parametry, obudowy, itp.), jak i przedstawienie metodologii i narzędzi projektowych. W ramach zajęć praktycznych, uczestnicy samodzielnie projektują i wykonują (montaż, uruchomienie, testowanie) prototypowe układy elektroniczne.
Platformy SoC K25.11 Zagadnienia związane z systemami w jednym układzie (System on Chip, Programmable System on Chip). Cyfrowe, analogowe, hybrydowe układy oraz ich zastosowania.  modelowania i języki opisu sprzętu. Modelowanie układów analogowo cyfrowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu i środowisk symulacyjnych.
Procesory ARM w systemach przemysłowych 2 K25.29 Historia, budowa i działanie wysokowydajnych procesorów do zastosowań wbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem procesorów z rdzeniem ARM. Specyfika budowy, architektura RISC względem CISC, instrukcje asemblera ARM oraz Thumb. Praktyczne programowanie w asemblerze i języku C. Wykorzystanie techniki cyfrowej w aplikacjach systemów sterowania - mikroprocesorowe zastosowania procesorów w przemyśle z naciskiem na zastosowania komputerów i procesorów wykorzystujących rdzeń ARM.
Procesory ARM w systemach przemysłowych K25.12 Historia, budowa i działanie wysokowydajnych procesorów do zastosowań wbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem procesorów z rdzeniem ARM. Specyfika budowy, architektura RISC względem CISC, instrukcje asemblera ARM oraz Thumb. Praktyczne programowanie w asemblerze i języku C. Wykorzystanie techniki cyfrowej w aplikacjach systemów sterowania - mikroprocesorowe zastosowania procesorów w przemyśle z naciskiem na zastosowania komputerów i procesorów wykorzystujących rdzeń ARM.
Procesy technologiczne produkcji ukladow scalonych K25.13 Zajęcia dotyczą procesów technologicznych stosowanych przy produkcji układów scalonych VLSI, a w szczególności analizy wpływu parametrów procesów technologicznych na otrzymywane profile domieszkowania przyrządów oraz ich wpływ na uzyskiwane charakterystyki elektryczne. Ponadto omówione zostają zasady działania oraz technologie wytwarzania scalonych czujników wybranych wielkości fizycznych.
Projektowanie elektronicznych układów scalonych K25.21 Blok przekazujący wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, produkcji i testowania układów scalonych cyfrowych i mieszanych. Oprócz podstawowej, specyficznej wiedzy z zakresu projektowania układów scalonych omówiona zostanie również problematyka związana z testowaniem i wykorzystaniem wyprodukowanych układów w elektronicznych systemach cyfrowych. Nabyta w oparciu o najnowsze oprogramowanie wspierające projektowanie pozwoli na łatwiejsze opanowanie dowolnego oprogramowania CAD-EDA wykorzystywanego w elektronice, dodatkowo umożliwiając wykorzystanie jako bazy systemów klasy UNIX/Linux.
Przemysłowe systemy komunikacji K25.14 Sieci przemysłowe - budowa, rodzaje, sposób działania, praktyczne wykorzystanie i zastosowania. Rozproszone systemy czasu rzeczywistego - zastosowania w aplikacjach przemysłowych. Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle, łączenie różnych typów sieci.
Systemy fotowoltaiczne K25.26 Energetyka oparta na źródłach odnawialnych jest obecnie w stanie niezwykle szybkiego rozwoju. Prognozy przewidują, że promieniowanie słoneczne stanie się jednym z dominujących źródeł energii elektrycznej, ze względu na zaawansowanie technologiczne (konwersja bezpośrednia), ekologiczną neutralność i społeczną akceptację. Celem bloku za zapoznanie studentów ze specyfiką energii słonecznej oraz metodami jej wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Oprócz podstaw teoretycznych, tematyka bloku koncentruje się na praktycznych umiejętnościach projektowania systemów fotowoltaicznych i ich komponentów, z wykorzystaniem metod CAD.
Systemy mikroprocesorowe K25.15 Blok przedstawia zagadnienia związane z konstruowaniem i oprogramowaniem systemów mikroprocesorowych, z naciskiem na zastosowania wbudowane. Omawiane są architektury popularnych mikrokontrolerów, konstrukcja i sposób podłączania pamięci oraz układów peryferyjnych. Istotnym elementem jest nauka programowania mikrokontrolerów w językach asemblera i w języku C.
Systemy mobilne i wbudowane w praktyce K25.16 Blok obieralny Systemy mobilne i wbudowane ma na celu przedstawienie technologii używanych do budowy i oprogramowania nowoczesnych urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, PDA czy tablety oraz systemów wbudowanych, w tym systemów czasu rzeczywistego, które są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Przykładową platformą sprzętową wykorzystywaną do pracy z systemami wbudowanymi na laboratoriach jest multimedialna płyta z procesorem ARM z wieloma atrakcyjnymi peryferiami, takimi jak dotykowy wyświetlacz graficzny. Studenci zapoznają się z systemami mobilnymi na przykładzie platformy Symbian OS i korzystają z certyfikowanych materiałów dydaktycznych Symbian Academy.
Systemy rekonfigurowalne K25.27 Blok w sposób kompleksowy przedstawia możliwości realizacji systemów cyfrowych w oparciu o układy konfigurowalne. Demonstruje cały proces projektowy takich systemów – począwszy od specyfikacji wykonanej w języku opisu sprzętu, poprzez symulację, syntezę i wreszcie weryfikację oraz optymalizację projektowanego systemu. Co istotne, omawiane zagadnienia dotyczą zarówno projektowania specjalizowanych systemów wymagających dużego zrównoleglenia obliczeń jak i elastycznych systemów bazujących na implementowanych w układach konfigurowalnych procesorach.
Technologie Internetowe K25.17 Blok obejmuje zagadnienia programowania w języku Java, w szczególności projektowanie aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Oprócz samej platformy JavaEE studenci zapoznają się ze szkieletami aplikacyjnymi (Spring, JSF, Struts2) oraz tematyką odwzorowań relacyjno-obiektowych (Hibernate). Przekazywane treści są uzupełnione o zagadnienia e-commerce.  
Układy elektroniki przemysłowej K25.18 Blok daje Państwu solidne podstawy wiedzy w dziedzinie elektronicznych przekształtników energii elektrycznej – układów niezbędnych do funkcjonowania współczesnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zaznajamia z podstawowymi ich grupami oraz kształci praktyczne umiejętności projektowania i konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych podzespołów mocy. Kompetencje te są przydatne w różnorodnych obszarach współczesnej techniki – od skali makro do mikro – przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń lub podzespołów zasilająco-sterujących.
Układy rekonfigurowalne i języki HDL K25.19 Języki opisu sprzętu: VHDL, Verilog.: składnia, praktyczne programowanie sekwencyjne i współbieżne. Budowa, działanie układów reprogramowalnych i rekonfigurowalnych. Praktyczne zastosowania układów reprogramowalnych i rekonfigurowalnych ze szczególnym uwzględnieniem współbieżności.
Układy sterowania w elektronice przemysłowej K25.20 W ramach bloku omawiane są zagadnienia związane ze sterowaniem układami elektronicznymi przy pomocy bloków analogowych i cyfrowych. Bloki te umożliwiają uzyskanie pożądanego działania urządzenia, mimo różnych zadań wyznaczanych przez użytkownika oraz zmiennych warunków pracy. Problemy te analizowane są na konkretnym przykładzie przekształtników energii elektrycznej, mają jednak charakter uniwersalny.
Zaawansowane modelowanie w językach HDL K25.23 Zaawansowane zagadnienia modelowania i języki opisu sprzętu. Metody realizacji współbieżnego przetwarzania danych. Układy dynamiczne rekonfigurowalne i metody implementacji dynamicznej rekonfigurowalnści.
Zaawansowane programowanie obiektowe K25.24 Blok ma za zadanie przedstawić zagadnienia związane z tworzeniem nowoczesnych aplikacji w językach zorientowanych obiektowo. W ramach zajęć studenci poznają język UML umożliwiający modelowanie złożonych procesów i aplikacji, zaawansowane aspekty języka C++, język C# oraz nowoczesne środowiska umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji, w tym aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika.
Zaawansowane systemy przetwarzania sygnałów K25.28 Tematyka bloku obejmuje problematykę aktualnych trendów realizacji systemów przetwarzania sygnałów realizowanych na dedykowanych platformach sprzętowych. Szczególną uwagę zwrócono na implementację algorytmów przetwarzania sygnałów w specjalizowanych architekturach jedno i wielordzeniowych (DSP) oraz rekonfigurowalnych (FPGA). Ponadto, poruszona zostanie tematyka realizacji tego typu systemów z wykorzystaniem systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (RTOS).
Zaawansowane zagadnienia projektowania urządzeń elektronicznych